GGD
Geplaatst op: 29-07-2019 om 11:16 uur
Laatst gewijzigd op: 12-08-2019 om 14:44 uur

privacyverklaring Gezondheidsmonitor

Regionale privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD Limburg-Noord

De GGD Limburg-Noord doet één keer per 4 jaar in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. Dit onderzoek heet ’Gezondheidsmonitor Jeugd 2019’ en vindt plaats tussen 16 september en 11 oktober 2019 onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het Regulier Voortgezet Onderwijs (RVO) en leerlingen in alle leerjaren van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) met een digitale vragenlijst. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald (Wet publieke gezondheid).

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en periode van het jaar uitgevoerd. Dit doen de GGD’en op verzoek van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). VWS heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en) en het RIVM.

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft de GGD Limburg-Noord op welke manier zij in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD Limburg-Noord ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Doel Gezondheidsmonitor Jeugd 2019
De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen:

 • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.
 • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen.
 • De gezondheidssituatie van jongeren onder de aandacht van scholen te brengen en hen aanzetten tot de ontwikkeling van gericht preventief gezondheidsbeleid.

Verwerkt de GGD Limburg-Noord persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke?
Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt de GGD Limburg-Noord digitale vragenlijsten. In de Gezondheidsmonitor 2019 wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres, waardoor een leerling direct kan worden herkend. In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat door een combinatie van de ingevulde gegevens een leerling toch kan worden herkend. Dat is dan een bijeffect maar niet het doel van het onderzoek. De GGD Limburg-Noord zorgt ervoor dat dit risico van herleidbaarheid wordt beperkt door beveiligingsmaatregelen.
In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene gegevens: leerjaar, opleidingsniveau, leeftijd (in jaren), geslacht, gezinssamenstelling, postcodecijfers en -letters (PC6 )
 • Ervaren gezondheid
 • Geluk, psychosociale gezondheid en stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen (w.o. mantelzorg)
 • Bewegen, voeding, alcoholgebruik, roken, cannabisgebruik
 • (Cyber)pesten, weerbaarheid
 • Sexting, gamen/social mediagebruik
 • Seksualiteit
 • Vrije tijd en school

Klik hier een inkijkexemplaar van de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.
Op het VSO en PRO werken we met een verkorte vragenlijst, deze vindt u hier.

Op welke wijze gebruikt de GGD Limburg-Noord de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?
De GGD Limburg-Noord maakt rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk.
De landelijke samenwerkingspartners, RIVM en GGD GHOR Nederland kunnen voor onderzoek en publicatie gebruik maken van de in Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 verzamelde gegevens. Ook in deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk.

Grondslag uitvoering Gezondheidsmonitor Jeugd 2019
De GGD Limburg-Noord voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke plicht (artikel 2 lid 2a en b  Wet publieke gezondheid. ) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid.
Bij het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 gebruikt de GGD Limburg-Noord alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die de GGD Limburg-Noord namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn. Deelname aan Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 is vrijwillig. Er is geen toestemming vereist van ouders/verzorgers en/of leerlingen om mee te doen aan het onderzoek. Leerlingen en/of ouders/verzorgers bepalen zelf om wel of niet mee te doen aan het onderzoek. Ook voor het benaderen van ouders/verzorgers en/of leerlingen voor deelname aan het onderzoek en het gebruiken van de antwoorden uit de vragenlijsten is geen toestemming vereist. Dit omdat de GGD Limburg-Noord een beroep kan doen op bovengenoemde wettelijke grondslagen.

Wie ontvangen de met het Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 verzamelde gegevens?
Binnen de GGD Limburg-Noord hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

De GGD Limburg Noord maakt gebruik van een externe partij om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.
De GGD Limburg-Noord kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een leerling niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.
Het RIVM ontvangt de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin de antwoorden op de vragenlijsten zo zijn bewerkt dat herkenning van een leerling niet mogelijk is.
De GGD, het RIVM en GGD GHOR Nederland hebben privacy hoog in het vaandel staan. In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een leerling kunnen herleiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken. Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 bewaard?

De Gezondheidsmonitor Juegd 2019 heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat de GGD Limburg-Noord ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan uitvoeren.
Het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

Welke rechten heb ik?
De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In heel zeldzame gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens herkenning van een leerling mogelijk. Dit betekent dat in die gevallen een leerling en ouders/verzorgers bepaalde rechten toekomen. Zo kan een verzoek worden gedaan om inzage of verwijdering van de ingevulde vragenlijst.

Recht op weigering
Deelname aan De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen via school een brief met informatie over het onderzoek. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen weigeren door dit aan de school of aan de GGD Limburg-Noord kenbaar te maken.
Als een leerling deelneemt, vult hij/zij tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in.
Een leerling kan vragen overslaan of het invullen stoppen.

Recht op informatie
Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de informatiebrief die een leerling of ouders/verzorgers via school ontvangt wordt voor meer informatie over privacy naar de website van de GGD Limburg-Noord verwezen.

Recht op verwijdering
Deze rechten kunnen alleen worden uitgeoefend als een leerling nog beschikt over de inloggegevens. Zonder inloggegevens is de ingevulde vragenlijst niet terug te vinden in het gegevensbestand.

Recht op inzage, rectificatie, beperking
Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend. Bij een verzoek tot inzage, rectificatie of beperking is het namelijk niet na te gaan of de gepresenteerde inloggegevens daadwerkelijk van de leerling zijn die het verzoek doet. Dit omdat de inloggegevens willekeurig aan leerlingen worden uitgedeeld. Er is geen registratie waarin de inloggegevens gekoppeld zijn aan identificerende gegevens van de leerling.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht willen indienen, dan kunnen zij contact opnemen met:
Bas Römkens (Functionaris Gegevensbescherming G Limburg-Noord) via b.romkens@vrln.nl en / of telefonisch via 088-1190379.
Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe de GGD Limburg-Noord met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunnen zij contact opnemen met de onderzoekers van de GGD Limburg-Noord via onderzoek@vrln.nl en/ of telefonisch 088-881190228.

Voor meer informatie over hoe de GGD Limburg-Noord omgaat met de privacy van een leerling, zie hier het algemene privacyreglement.