GGD

Hoogspanningslijnen

Hoogspanningslijnen transporteren elektriciteit, welke wordt geproduceerd in een elektriciteitscentrale, naar de gebruiker. Dit transport gebeurt via hoogspanningslijnen. Alle activiteiten waarbij elektriciteit wordt gemaakt, vervoerd of gebruikt kunnen zorgen voor een zogenaamd elektromagnetisch veld. Andere voorbeelden van elektromagnetische velden zijn onder andere, transformatorhuisjes en huishoudelijke elektrische apparatuur zoals een televisie of stofzuiger. Vragen? Bel of stuur een e-mail naar milieu@vrln.nl.
Telefoonnummer 088 - 11 91 200
Gezondheidsrisico's van hoogspanningslijnen

Er wordt veel onderzoek gedaan om mogelijke schadelijke effecten in beeld te brengen. Bij de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid wordt onderscheid gemaakt in korte- en lange termijn effecten. Een magnetisch veld wordt uitgedrukt in microTesla (µT).

gezondheidseffecten op korte termijn
Korte termijn effecten zijn de opwekking van elektrische stroompjes in het lichaam welke zouden kunnen leiden tot hartritmestoornissen, hersenbeschadiging en het waarnemen van lichtflitsen. Volgens de internationale aanbevelingen mag de bevolking niet aan waarden van meer dan 100 microTesla worden blootgesteld ter voorkoming van deze kortetermijneffecten. In Nederland wordt deze advieswaarde op leefniveau nergens overschreden.
Gezondheidseffecten op lange termijn
Uit deze onderzoeken blijkt dat kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen een verhoogde kans hebben op het krijgen van leukemie (één kind dat leukemie krijgt per twee jaar). Deze onderzoeken tonen een statistisch verband aan, echter een oorzakelijk verband is tot op heden niet aangetoond. Uit één Zwitsers onderzoek uit 2008 wordt een relatie gevonden tussen mensen die nabij hoogspanningslijnen wonen en het overlijden aan Alzheimer.
Beleid in nederland
In Nederland is, op grond van het voorzorgprincipe, beleid ontwikkeld ten aanzien van blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen. De rijksoverheid adviseert gemeenten om zo weinig mogelijk nieuwe situaties te creëren waarbij kinderen langdurig in de nabijheid van hoogspanningslijnen verblijven. Langdurig betekent in dit geval minimaal 14-18 uur per dag, gedurende minimaal één jaar.

In de nabijheid van hoogspanningslijnen wordt bepaald aan de hand van de sterkte van de magnetisch velden rond de hoogspanningslijnen. Het advies van de rijksoverheid heeft betrekking op situaties waarbij de sterkte gemiddeld méér dan 0,4 microTesla per jaar is. Daarom geeft zij het advies aan gemeenten om dit te voorkomen in nieuwe situaties. Dit geldt voor gevoelige bestemmingen, zoals een kinderdagverblijf, een school of een woning. Het advies geldt alleen voor nieuwe situaties, omdat de relatie tussen hoogspanningslijnen en gezondheid nog onzeker is.
 
Onderzoek hoogspanningslijnen en gezondheid