GGD

Houtrook

Veel mensen hebben hinder van houtrook door het stoken van een open haard of houtkachel in hun buurt. Heeft u ook last van houtrook of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. Bel of stuur een e-mail naar milieu@vrln.nl.
Telefoonnummer 088 - 119 12 00
Geplaatst op: 16-12-2016 om 09:44 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 14:18 uur

Houtkachel of open haard

Een houtkachel of open haard wordt gebruikt voor zowel verwarming als sfeer in huis. Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens heeft een met hout gestookte installatie.

Nadeel is dat een houtkachel of open haard  meer verontreiniging verspreidt dan andere verwarming. In huis komen door het stoken meer schadelijke stoffen in de lucht, ook als er binnen geen rook waarneembaar is. Buitenshuis kunnen de schadelijke stoffen lang in de woonomgeving blijven hangen, vooral bij windstil en mistig weer. De houtrook kan zorgen voor overlast bij omwonenden. Mensen realiseren zich niet altijd dat alle rook - en dus ook houtrook - ongezond is. In de zomer kan er daarnaast ook overlast zijn van barbecues, terraskachels en vuurkorven.

Wat zijn de gezondheidseffecten van houtrook?

Houtrook bevat vele stoffen, waaronder fijn stof en roet. Dit draagt bij aan de luchtverontreiniging, zowel lokaal als regionaal. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

Houtrook is een van de belangrijkste bronnen van geurhinder in de leefomgeving. Het meest voorkomende en beschreven gezondheidseffect van geur is (ernstige) hinder. Het ervaren van geurhinder kan ook leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten en vermoeidheid. Ook kunnen luchtwegklachten ontstaan.

Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook en worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.
Vanuit gezondheidskundig oogpunt is het goed blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk te beperken. Rook is altijd ongezond. Ook voor de stoker zelf.

Wat kan ik doen bij overlast

In gesprek gaan

Ervaart u overlast door houtrook? Probeer er eerst samen met diegene die overlast veroorzaakt uit te komen. Soms zijn een goed gesprek en een paar eenvoudige afspraken voldoende om de hinder te voorkomen. Eventueel kan hierbij buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling.

Milieu- en gezondheidsklachten melden

Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw gezondheidsklachten melden bij de gemeente of GGD. Als de veroorzaker in een huurwoning woont, kunt u de verhuurder aanspreken op overlast.
Gezondheidsklachten kunt u ook melden op de website van de vereniging Leefmilieu. Verder heeft Milieu Centraal op haar website informatie over het onderwerp overlast van hout stoken.

Gemeente

De gemeente kan nagaan of er sprake is van een bouwtechnisch probleem, zoals een verkeerd aangelegd rookkanaal. En zij kan optreden op basis van de hinderbepaling die staat in het Bouwbesluit 2012. In artikel 7.22 van het Bouwbesluit staat dat het verboden is hinderlijke rook, roet, walm of stank te verspreiden. U kunt de gemeente verzoeken handhavend op te treden.

GGD

Wanneer u overlast of gezondheidsklachten ervaart door open haarden, inzethaarden of vrijstaande kachels, kunt u uw klacht ook melden bij de GGD. De GGD kan met u meedenken over een mogelijke aanpak van het probleem, maar kan weinig doen tegen het gebruik van houtkachels. De GGD kan u van gerichte informatie en voorlichting voorzien. De GGD kan u ook in contact brengen met de gemeente indien een gesprek tussen u en de stoker(s) niet tot het gewenste resultaat leidt. De GGD kan geen maatregelen afdwingen richting stoker(s) of gemeente. Ook voert de GGD geen metingen uit.

Juridische aanpak

Ten slotte is er de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen. U kunt  voor advies en informatie naar een Juridisch Loket, de Rechtswinkel of Stichting Houtrookvrij stappen. Dit is een tijdrovende en vaak ook kostbare weg. De uitkomsten hiervan zijn zeer onzeker. De GGD heeft geen rol in juridische conflicten.
Ondanks een zorgvuldige behandeling van een klacht lukt het niet altijd om een bevredigende oplossing te vinden. Dit komt mede omdat de mogelijkheden om ongewenste situaties aan te pakken gering zijn en zich vooral beperken tot vrijwillige maatregelen. Zowel lokale als nationale wetgeving bieden nauwelijks handvatten om uitstoot van houtrook door particulieren te beperken en daarop te handhaven.