GGD GGD Limburg-Noord

Scholen

Heeft u vragen of problemen op het gebied van gezond en veilig opgroeien, taal/spraakproblemen van een kind op uw school. Jeugdgezondheidszorg helpt u graag hierbij. Neem contact met ons op van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.
telefoonnummer 088 - 11 91 111
Signalering door leerkrachten

Jeugdgezondheidszorg wil naast signalen van kind en ouders ook gebruik maken van signalen van leerkrachten. Een leerkracht ziet de leerlingen dagelijks en is op school vaak de eerste die merkt dat er iets aan de hand is. Signalen worden door leerkrachten/school altijd eerst besproken met ouders en kind. Leerkrachten kunnen bij de screening gebruik maken van signaleringslijsten. Deze worden voorafgaande aan de screening toegestuurd aan de school. Ook buiten de screening kan er altijd bij signalen contact opgenomen worden met de jeugdgezondheidszorg via 088 - 11 91 111.

Voorkom ziekteverzuim bij uw leerlingen
'M@ZL' is een effectieve methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. De GGD streeft ernaar om in de periode 2016-2018 deze methodiek op alle scholen voor voortgezet onderwijs in te voeren. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op via de jeugdarts op uw school.

 
Werkt jullie school volgens de hygiënerichtlijnen?

Neem de huidige werkwijze onder de loep aan de hand van de landelijke checklist. 

Informatie over besmettelijke ziektes

 
De JGZ werkt samen met

De Jeugdgezondheidszorg werkt samen met andere professionals onder andere:

  • Kinderdagverblijven
  • Peuterspeelzalen
  • Scholen
  • Wijkteams
  • CJG
  • Huisartsen
  • Medisch specialisten
  • Bureau Jeugdzorg
  • Geestelijke gezondheidzorg
  • Maatschappelijk werk
 
Verwijsindex
De GGD werkt samen met het signaleringssystem Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg. Dit is een elektronisch systeem, waarin hulpverleners kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken over een kind of jongere. De Verwijsindex zorgt ervoor dat hulpverleners met elkaar in contact komen en hulp op elkaar kunnen afstemmen.