Directie en bestuur

GGD Limburg-Noord is onderdeel van Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Veiligheidsregio Limburg-Noord is de organisatie waaraan de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg de uitvoering van taken hebben opgedragen op het gebied van publieke gezondheid en publieke veiligheid.

De organisatie heeft een directie en management en is ingericht met een:

  • Algemeen Bestuur
  • Dagelijks Bestuur
  • Bestuurscommissie Gezondheid (GGD)
  • Bestuurscommissie Veiligheid

Het algemeen bestuur (AB) beslist over de financiële kaders en stelt de begroting en de jaarrekening vast.

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 15 gemeenten en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Veiligheidsregio. Deze wordt benoemd door de kroon. De wethouders gezondheid kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het algemeen bestuur en zijn adviseur van het algemeen bestuur. 

Het algemeen bestuur vergadert gemiddeld 2 keer per jaar. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

Meer informatie over de leden, portefeuilleverdeling vergaderstukken: 

website Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het dagelijks bestuur (DB) zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het algemeen bestuur en van de bestuurscommissie. Verder stelt het dagelijks bestuur de regels vast voor de organisatie. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven personen: de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, drie leden uit de bestuurscommissie GGD en drie leden uit de bestuurscommissie veiligheid.

Meer informatie:

website Veiligheidsregio Limburg-Noord

De bestuurscommissie GGD beslist over alle inhoudelijke zaken rondom de publieke gezondheid. De portefeuillehouders gezondheid van de 15 gemeenten vormen de bestuurscommissie GGD. Zij kiezen uit hun midden de voorzitter. 

De voorzitter van de bestuurscommissie GGD zit in het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

Meer informatie en vergaderstukken: 

website Veiligheidsregio Limburg-Noord

De dagelijkse aansturing van de GGD is in handen van de directeur publieke gezondheid (DPG). GGD Limburg-Noord heeft een directeur publieke gezondheid en een adjunct-directeur publieke gezondheid. Zij worden ondersteund en geadviseerd door het directieteam van Veiligheidsregio Limburg-Noord en het managementteam van GGD Limburg-Noord.

Meer informatie over de leden van de directie:

website Veiligheidsregio Limburg-Noord

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de bestuurscommissie GGD zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering op de website Veiligheidsregio Limburg-Noord gepubliceerd.